Sacittin HANCIOLU

1957 ylnda Korkuteli'de dodu. lk ve Ortaokulu Korkuteli'de, Liseyi Antalya Ticaret Lisesinde okudu. Çukurova Üniversitesi letme Fakültesini bitirdi. 2022 ylnda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim alannda Yüksek lisans programn tamamlad. 1977'den bu tarafa mesleini yapmakta olup; halen kendi ofisinde bamsz olarak faaliyet göstermektedir. 
Odamzn birçok komisyonunda, Danma Kurulunda, Üst Birlik temsilciliklerinde görev almtr. Antalya Çada Demokrat Grup yürütme kurulunda iki dönem görev alm, bir dönem grup saymanl, bir dönem de; Türkiye'de büyük ses getirmi olan gruplarn birleme sürecinde Grup Sekreterlii görevinde bulunmutur. 
2016-2019 ve 2019-2022 döneminde ise Oda Yönetim Kurulu üyelii ve ilgili dönemlerde Oda Sekreterlii görevini sürdürmü olan Sacittin Hancolu: evli ve iki çocuk babasdr. 


Zlkf DEMR

1981 Antalya /Elmal doumludur. lk ve orta örenimini Antalya'da tamamlad. Anadolu Üniversitesi ktisat Bölümü mezunu olup; stanbul Okan Üniversitesinde, Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans programn tamamlad. 2008 ylnda Serbest Muhasebeci Mali Müavir ünvann ald. Bir özel irkette Muhasebe-Finans Koordinatörü olarak uzun yllar görev yapt. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasnda, Ticaret Sicil ile Mali ler Birimlerinde görev yapt. Meslei, kendine ait ofisinde bamsz olarak sürdürmektedir. KGK Bamsz Denetçilik Belgesine sahiptir. Çeitli mesleki dergilerde yaz ve makaleleri yaynlanmaktadr. 
2019 ylndan itibaren ASMO Yönetim Kurulu Üyelii görevini sürdürmektedir. Evli, iki çocuk babasdr. 


Yasemin BARLAS

1979 ylnda Antalya'da dodu. lk, orta ve lise örenimini Antalya'da tamamlad. 1998-2002 yllar arasnda Eskiehir Osmangazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümünde lisans eitimini, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi ktisadi ve Dari Bilimler Fakültesi ktisat Anabilim dalnda 2002 ylnda balam olduu Yüksek Lisans eitimini 2004 ylnda tezli olarak tamamlamtr. 2010  ylnda mali müavirlik ruhsatn alm olup, mesleini bamsz olarak icra etmektedir. 
2013--2016, 2016-2019 yllar arasndaki iki dönem oda disiplin kurulu üyesi olarak görev yapmtr. 2019 ylndan bugüne oda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadr. 


Necati ENYT

1974 doumlu, evli ve iki çocuk babas olan Necati enyiit; 1986 ylnda Atatürk lköretim Okulunda temel eitimini aldktan sonra 1989'da Ortaokul ve 1991 senesinde Antalya Ticaret Lisesinde okudu. Bir özel irkette muhasebe ve finans departmannda çalt. Daha sonra ayn irkette iletme müdürü olarak uzun yllar görev yapt. 2014 ylnda Anadolu Üniversitesinde Muhasebe ve Vergi Uygulamalar bülümünü, 2016 ylnda ise Anadolu Üniversitesi letme Fakültesini tamamlad. 2021 ylnda Anadolu Üniversitesi Açköretim Adalet bölümünü tamamlad. 2006 ylndan itibaren meslek mensubu olarak mesleini icra etmektedir. 
2016-2019 döneminde Oda Yönetim Kurulu üyelii, Oda Bakan Yardmcl görevi yapan Necati enyiit: 2019-2022 döneminde de Oda Bakan Yardmcl yapmtr.


Figen ALAR

1976 ylnda Ankara'da dodu. lk, orta ve lise öremini Ankara'da tamamlad. Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi letme Fakültesini bitirdi. Stajn Ankara'da tamaladktan sonra ruhsatn ASMO'dan ald. Antalya'nn ileri gelen firmalarnda muhasebe müdürlüü yapt. 2013 ylndan beri meslei serbest olarak ifa etmetedir. Meslei baladndan beri odamzn bir çok komisyonunda görev ald. 2010-2013 döneminde disiplin kurulu üyelii, 2016-2019 döneminde Tesmer Bakan Yardmcl görevlerinde bulundu. 
Halen Antalya Çada Demokrat Grubun Saymanln yürütmekte olup, meslektamz Celil Çalar ile evli, 3 çocuk annesidir. 


Beytullah DEMR

1979 ylnda Antalya’da dodu. lkokulu 1989 ylnda smail Hakk KAYA lkokulu’nda, ortaokul ve liseyi 1996 ylnda Antalya mam Hatip Lisesi’nde tamamlad. 1996 ylnda Süleyman DEMREL Üniversitesi Eirdir M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde okudu. 1997 ylnda girmi olduu Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü’nü 2001 ylnda bitirdi. 2002 ylnda askerlik görevini tamamlad. 2006 ylndan bu yana bamsz olarak kendi ofisinde Mali Müavirlik faaliyetine devam etmektedir. Çeitli sivil toplum örgütleri ve derneklerde yöneticilik ve çeitli görevler yapan Beytullah DEMR, evli ve 3 çocuk sahibidir.


Adil OMAKLI

1966 ylnda Korkuteli’nde dodu. lk, orta ve lise örenimini Korkuteli’nde tamamlad. Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Lisans mezunu. 1988 ylnda balam olduu meslek hayatna, 1992 ylndan bu yana bamsz olarak kendi bürosunda mesleine devam etmektedir. Odamzn çeitli komisyonlarnda, danma kurulunda, iki dönem TÜRMOB delegelii ve 2019-2022 döneminde de Disiplin Kurulu üyesi olarak görev almtr. Evli ve iki çocuk babasdr.